ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ.
 12345...9